استاکر برقی پیاده رو
stage-emc-110-b10.jpg

استاکر برقی پیاده رو
1 تن

1540 - 1540 میلیمتر
1540 - 1540 میلیمتر
1000 - 1000 کیلوگرم
1000 - 1000 کیلوگرم
stage-ejc-112z.jpg

استاکر برقی پیاده رو
1.2 تن

2500 - 4700 میلیمتر
2500 - 4700 میلیمتر
1200 - 1200 کیلوگرم
1200 - 1200 کیلوگرم
stage-ejc-212-214-216-220.jpg

استاکر برقی پیاده رو
1.2 الی 3 تن

2500 - 6000 میلیمتر
2500 - 6000 میلیمتر
1200 - 3000 کیلوگرم
1200 - 3000 کیلوگرم
stage-ejd-220.jpg

استاکر برقی پیاده رو
2.2 تن

1660 - 2560 میلیمتر
1660 - 2560 میلیمتر
2000 - 2000 کیلوگرم
2000 - 2000 کیلوگرم
stage-ejc-b12-b14-b16-b20.jpg

استاکر برقی پیاده رو
1.2 الی 2 تن

2500 - 6000 میلیمتر
2500 - 6000 میلیمتر
1200 - 2000 کیلوگرم
1200 - 2000 کیلوگرم
stage-ejg-212-214-216.jpg

استاکر برقی پیاده رو
1.2 الی 1.6 تن

2400 - 5350 میلیمتر
2400 - 5350 میلیمتر
1200 - 1600 کیلوگرم
1200 - 1600 کیلوگرم
stage-ejc-m10-m13-zt.jpg

استاکر برقی پیاده رو
1 الی 1.3 تن

2300 - 3300 میلیمتر
2300 - 3300 میلیمتر
1000 - 1300 کیلوگرم
1000 - 1300 کیلوگرم
stage-ejc-110-112.jpg

استاکر برقی پیاده رو
1 الی 1.2 تن

2500 - 4700 میلیمتر
2500 - 4700 میلیمتر
1000 - 1200 کیلوگرم
1000 - 1200 کیلوگرم
stage-ejc-212z-214z-216z-220z.jpg

استاکر برقی پیاده رو
1.2 الی 2 تن

2400 - 6000 میلیمتر
2400 - 6000 میلیمتر
1200 - 2000 کیلوگرم
1200 - 2000 کیلوگرم
stage-ejg-106-112.jpg

استاکر برقی پیاده رو
0.6 الی 1.2 تن

2500 - 4700 میلیمتر
2500 - 4700 میلیمتر
600 - 1200 کیلوگرم
600 - 1200 کیلوگرم