پالت تراک برقی نشسته
stage-ese-5331.jpg

پالت تراک برقی نشسته
3.3 تن

115 - 115 میلیمتر
115 - 115 میلیمتر
3300 - 3300 کیلوگرم
3300 - 3300 کیلوگرم
stage-ese-420-430.jpg

پالت تراک برقی نشسته
  3 تن

115 - 115 میلیمتر
115 - 115 میلیمتر
 3000 کیلوگرم
3000 کیلوگرم
stage-ese-120-220-320.jpg

پالت تراک برقی نشسته
2 تن

125 - 125 میلیمتر
125 - 125 میلیمتر
2000 - 2000 کیلوگرم
2000 - 2000 کیلوگرم