پالت تراک برقی پیاده رو
stage-eje-220-225-230-235.jpg

پالت تراک برقی پیاده رو
2.2 الی 3.5 تن

122 - 122 میلیمتر
122 - 122 میلیمتر
2200 - 3500 کیلوگرم
2200 - 3500 کیلوگرم
stage-eje-116-118-120.jpg

پالت تراک برقی پیاده رو
1.4 الی 2 تن

122 - 122 میلیمتر
122 - 122 میلیمتر
1400 - 2000 کیلوگرم
1400 - 2000 کیلوگرم
stage-eje-112i-114i.jpg

پالت تراک برقی پیاده رو
1.2 الی 1.4 تن

122 - 122 میلیمتر
122 - 122 میلیمتر
1200 - 1400 کیلوگرم
1200 - 1400 کیلوگرم
stage-eje-c20.jpg

پالت تراک برقی پیاده رو
2 تن

540 - 540 میلیمتر
540 - 540 میلیمتر
2000 - 2000 کیلوگرم
2000 - 2000 کیلوگرم
pallet-truck-eje.jpg

پالت تراک برقی پیاده رو
1.3 الی 1.5 تن

120 - 120 میلیمتر
120 - 120 میلیمتر
1300 - 1500 کیلوگرم
1300 - 1500 کیلوگرم
stage-eje-220r-225r.jpg

پالت تراک برقی پیاده رو
2 الی 2.5 تن

122 - 122 میلیمتر
122 - 122 میلیمتر
2000 - 2500 کیلوگرم
2000 - 2500 کیلوگرم